2024, ഫെബ്രുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

PLUS TWO ACCOUNTANCY FINAL REVISION STUDY NOTES AND CHAPTER WEIHTAGE


വരാനിരിക്കുന്ന 12-ാം ക്ലാസ് ACCOUNATANCY  പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ പാഠവും  തിരിച്ചുള്ള ഫൈനൽ റിവിഷൻ നോട്സ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു .കൂടാതെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും ചാപ്റ്റർ WEIGHTAGE കൊടുക്കുന്നു 


PLUS TWO ACCOUNTANCY FINAL REVISION NOTE DOWNLOAD 


Chapter-wise Score Distribution


Accountancy


Computerized AccountingAccountancy with AFS

0 comments: