2024, ഫെബ്രുവരി 25, ഞായറാഴ്‌ച

സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി

 

മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും അഥവാ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ഒന്നാം കാസ്സ്‌ മുതൽ ബിരുദ തലം വരെ ഗവൺമന്റ്‌/എയ്ഡഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്‌ പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ്. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മാർച്ച് 31 വരെ  അപേക്ഷ നൽകാം.  അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ  എന്നിവ മനസിലാക്കാൻ ഈ ലേഖനം പൂർണമായും വായിക്കുക 

എന്താണ് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി ?

അച്ഛനോ അമ്മയോ രണ്ടുപേരും മരണമടഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് . സ്‌നേഹപൂർവം സ്‌കോളർഷിപ്പ് സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ആണ്,

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക?

5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 1 മുതൽ 5 ക്ലാസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് എല്ലാ വർഷവും 3000/- രൂപയാണ്. 6 മുതൽ 10 ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം 5000 രൂപയും പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ കോഴ്സുകളിലോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 7500 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 10000 രൂപ സ്കോളർഷിപ്പായി നൽകുന്നു.

യോഗ്യത 

  • സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ലഭ്യമാകൂ. അനാഥാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല. 
  • അപേക്ഷകരിൽ ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിന് മുൻഗണന നൽകും. (സർട്ടിഫിക്കറ്റും റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കണം) എപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽ വാർഷിക വരുമാനം 20,000/- രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല, നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അത് 22,375/ രൂപ വരെയാകാം. ഇതിന് തെളിവായി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.  
  • ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. ഇരുവരുടെയും (ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ) ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച പാസ് ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി അപേക്ഷയോടൊപ്പം ചേർക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കണം.

ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്:-

  • ആധാർ കാർഡ്
  • മാതാപിതാക്കളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • ബിപിഎൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
  • പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
  • ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ

സ്നേഹപൂർവം സ്കോളർഷിപ്പ്: എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

പഠന സ്ഥാപനത്തിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപന മേധാവി ഇത് പരിശോധിക്കണം. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജില്ലാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകൾ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2024 മാർച്ച് 31 ആണ് .


0 comments: