2020, സെപ്റ്റംബർ 22, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്രൊ -ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ് 2020-2021 അപേക്ഷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            സർക്കാർ/  സർക്കാർ എയ്‌ഡഡ്‌ സ്ഥാപനകങ്ങളിൽ ബിരുദം /ബിരുദാന്തര ബിരുദം തലങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഉന്നതവിജയം നേടിയ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ദരിദ്രരേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടു0ബങ്ങള്ളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൊഫ്.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ് അവാർഡ്  നല്കുന്നതില്ലേക്കായി സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷഷേമ  വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്കോളർഷിപ്പ്  നൽകുന്നത് സംസഥാനന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങൾക്കാണ്.മുസ്ലിം,ക്രിസ്ത്യൻ,സിഖ്,ബുദ്ധ,പാഴ്സി,മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുംഅർഹതയുണ്ട് .          സ്കോളർഷിപ്പ്1500/-  ഒരുവർഷത്തേക്ക സ്കോളർഷിപ് നല്കുന്നത് Www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെഓൺലൈൻനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  0471-2300524 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.                    .                                                                                                                                           

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി 

 1. www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ്  prof. Joseph scholarship(pjms)ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക. 
 2. Apply online-ൽ  ക്ലിക്ക് ചെയുക. 
 3. User id & password candidate login ചെയ്യുക. 
 4. അപേക്ഷകൻ photo, signature, പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും upload ചെയ്യുകയും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുക്കുകയും വേണം. 
 5. പ്രിന്റ് ഔട്ടുo ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. 
 അപേക്ഷർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 1. ആധാർ കാർഡിന്റെ /എൻ പി ആർ കാർഡിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്. 
 2. Sslc /plus 2/vhse മാർക്ക്‌ഷീറ്റിന്റെ പകർപ്പ്. 
 3. റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്. 
 4. അലോട്മെന്റ് മെമ്മോയുടെ പകർപ്പ്. 
 5. രക്ഷിതാവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
 6. പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്. 
 7. നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ്. 
 8. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്. 
സ്ഥാപനമേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

 1. സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ  ഓണ്ലൈനായി പരിശോധിക്കണം. 
 2. നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക്‌ ഉണ്ടോയെന്  ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക. 
 3. അപേക്ഷകൾ സുക്ഷ്മ  പരിശോധനക്ക് ശേഷം സ്ഥാപനമേധാവി അംഗീകരിക്കണം. 
 4. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൽപെടുത്തണം. 
 5. എല്ല രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 6. നിശ്ചിത തിയതിക്കകം അപേക്ഷകൾ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. 
അവസാനതീയതികൾ
 1. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി 10.01.2020.
 2. പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌   സ്ഥാപന മേധാവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 12.01.2020.
 3. സ്ഥാപമേധാവി ഓൺലൈനായി വെരിഫിക്കേഷനും അപ്പ്രൂവൽ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 15.01.2020.

0 comments: