2020, സെപ്റ്റംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടു സ്കോളർഷിപ്പ് -2020 -എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

018 -2019 അദ്ദ്യാന വർഷത്തിൽ എസ് .എസ്.എൽ .സി / പ്ലസ് ടു തലങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷയെടുത്തു എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A + നേടിയ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് .WWW.MINORITY WELFARE .KERALA.GOV.INഎന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


Applying Date Will BE Coming SOON

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  : 0478-230209 , 2300524 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി 

 1. www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ്  URDU SCHOLARSHIP ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക. 
 2. Apply online-ൽ  ക്ലിക്ക് ചെയുക. 
 3. User id & password candidate login ചെയ്യുക. 
 4. അപേക്ഷകൻ photo, signature, പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും upload ചെയ്യുകയും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുക്കുകയും വേണം. 
 5. പ്രിന്റ് ഔട്ടുo ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. 
അപേക്ഷർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 1. അപേക്ഷകരുടെ  ഫോട്ടോ പതിച്ച  രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രിൻറ് ഔട്ട് .
 2. പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്.
സ്ഥാപനമേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

 1. സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ  ഓണ്ലൈനായി പരിശോധിക്കണം. 
 2. നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക്‌ ഉണ്ടോയെന്  ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക. 
 3. അപേക്ഷകൾ സുക്ഷ്മ  പരിശോധനക്ക് ശേഷം സ്ഥാപനമേധാവി അംഗീകരിക്കണം. 
 4. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൽപെടുത്തണം. 
 5. എല്ല രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 6. നിശ്ചിത തിയതിക്കകം അപേക്ഷകൾ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം.
 അവസാന തീയതികൾ 
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കണ്ട അവസാന തീയതി :28 .02 .2020 
 • പ്രിൻറ് ഔട്ടും മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :28 .02 .2020 

 • സ്ഥാപനമേധാവി  സൂക്ഷ്‌മ  പരിശോധന നടത്തി ഓൺലൈനായി അപ്രൂവൽ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി :02 .03 .2020 .

0 comments: