2020, നവംബർ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ മാറ്റിവെച്ച അവസാന തീയതികൾ-Last Date Of Students Scholarship 2020

 

 പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് for minorities

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30 


പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് for minorities

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30


മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30  


പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ്

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30


സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30


സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്

ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി, പി.ജി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 അവസാന തീയതി -  ഡിസംബർ 1


ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്

മാർച്ച് 2020ൽ നടന്ന SSLC പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടു ദി ചിൽഡ്രൻ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്

HSE/VHSE തലങ്ങളിൽ ഒന്നാം വർഷം പഠിക്കുന്ന പ്രൈമറി/ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


ഹിന്ദി സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


മുസ്ലിം നാടാർ ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


സുവർണ്ണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്

 അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


ബ്ലൈൻഡ്/PH സ്കോളർഷിപ്പ്

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


മ്യൂസിക് ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കോളർഷിപ്പ്

 അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1


A.P.J അബ്ദുൽ കലാം സ്കോളർഷിപ്പ്

പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്.

അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 9


NTSE അപേക്ഷ

അവസാന തീയതി - നവംബർ 25


ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ സ്കോളർഷിപ്പ്    (മൗലാന ആസാദ് സ്കോളർഷിപ്പ്)

 അവസാന തീയതി - നവംബർ 28


PM ഫൗണ്ടേഷൻ ടാലൻറ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ 

അവസാന തീയതി - നവംബർ 30


താഴെപ്പറയുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പുതുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - ഡിസംബർ 1

  1. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  2. ഡിസ്ട്രിക്ട് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  3. മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടു ദി ചിൽഡ്രൻ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്,
  4.  ഹിന്ദി സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  5. മുസ്ലിം നാടാർ ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  6. സംസ്കൃത സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  7. സുവർണ്ണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  8. ബ്ലൈൻഡ്/PH സ്കോളർഷിപ്പ്, 
  9. മ്യൂസിക് ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കോളർഷിപ്പ്.

- എന്നിവ പുതുക്കാൻ ഉള്ള അവസാന തീയതി : ഡിസംബർ 1

1 അഭിപ്രായം: