2021, ജനുവരി 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

വെറും 12 രൂപ അടച്ച് അംഗമാകാം; പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയുടെ നേട്ടങ്ങൾ വെറും 12 രൂപ കൊണ്ട് അംഗമാകാം. കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന എന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി ഇത് ഒരു വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ വരുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ 12 രൂപ അടച്ച് അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയുടെ നേട്ടങ്ങൾ, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുക, ഇതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ലേഖനം മുഴുവനായി വായിക്കുക.

പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമായോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമായ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഈ പദ്ധതി ഉപകാരപ്രദം ആകുന്നതാണ്.ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ മൂലം മരണം സംഭവിക്കുകയോ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും. അപകട മരണത്തിനും പൂർണ്ണ അംഗവൈകല്യം രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഭാഗിക അംഗവൈകല്യം ആണുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ ലഭിക്കും.

 ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ ഒരാൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്രതിവർഷം വെറും  12 രൂപ മാത്രമാണ്.  സാധാരണക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്മാർക്കും  തുടങ്ങി അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.  18 വയസ്സു മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള വർക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ല. 2015 മെയ് ഒമ്പതിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന തുടക്കംകുറിച്ചത് അംഗങ്ങൾ ആകുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്.

 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും സംയുക്തമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമായോജനയുടെ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുവേണ്ടി https://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY. aspx എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്  പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും.

Application Form Download Now.Download

0 comments: