2021, ജനുവരി 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ITI വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫീ റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റിന് 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം


കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ ഐ.ടി.ഐകളിൽ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് ഫീ റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ, ഐടിഐകളിൽ പഠിക്കുന്ന, മുസ്ലിം, ബുദ്ധ, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യൻ, പാഴ്സി, ജൈന മത വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ട ദാരിദ്ര രേഖക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനാവുക.

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക

ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സിന് 10,000 രൂപയും രണ്ടുവർഷത്തെ കോഴ്സിന് 20,000 രൂപയുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക. 

സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്

സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടുംബവാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. BPL അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രം APL അപേക്ഷകരിൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും.

മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പെൺകുട്ടികൾക്കായി 10 ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പ് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകന് ഏതെങ്കിലുമൊരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഐടിഐ രണ്ടാംവർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും പുതുതായി സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം:-

📞 0471 2302090, 2300524

0 comments: