2021, ഫെബ്രുവരി 20, ശനിയാഴ്‌ച

ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ;അപേക്ഷ മാർച്ച്‌ 15 വരെ2020-2021 അധ്യയന വർഷത്തെ ആസ്പയർ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് രണ്ടാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, എം.ഫിൽ, പി.എച്ച്.ഡി വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും യഥാക്രമം ഒന്ന്, രണ്ട്, നാല് മാസം ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപെടുന്നുണ്ട്.

ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. www.dcescholarship.kerala. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.മാനുവൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മാർച്ച് 15 ആണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് 15 നകം സമർപ്പിക്കണം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഫോൺ: 0471-2306580, 9446096580.

0 comments: