2021, ഫെബ്രുവരി 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

ക്ഷേമ പെൻഷൻ പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു ക്ഷേമപെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിഷുവിന് മുമ്പേ നൽകുമെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ബജറ്റിൽ ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ 1600 രൂപ ആക്കി ഉയർത്തിയതായി അറിയിപ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. വിഷുവിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ പെൻഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ മുൻകൂറായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.അങ്കണവാടി, പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകർ, പാചകത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യവർദ്ധന നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

0 comments: