2021, മാർച്ച് 23, ചൊവ്വാഴ്ച

എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷകൾ മെയ് 17 ലേക്ക് മാറ്റി

                                    


ഏപ്രിൽ 7-ന് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 2020-21 അധ്യാന വർഷത്തെ എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് പരീക്ഷകൾ മെയ് 17 ലേക്ക് മാറ്റി. എസ്എസ്എൽസി / പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും എല്ലാം ഏപ്രിൽ മാസം ആയതിനാൽ ആണ് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചത്.

0 comments: