2021, മാർച്ച് 23, ചൊവ്വാഴ്ച

NEET PG 2021: അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ ഇപ്പോൾ അവസരം

                                   നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ പിജി( നീറ്റ് പിജി) പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെഅപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ ഇപ്പോൾ അവസരം.ഏപ്രിൽ 18 നാണ് നീറ്റ് പിജി പ്രവേശന പരീക്ഷ.മാർച്ച് 21 കറക്ഷൻ വിൻഡോ വെബ്സൈറ്റിൽ ആക്ടീവായിരിക്കും.കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക.

 വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ഐഡി,നാഷണാലിറ്റി,ടെസ്റ്റ് സിറ്റി എന്നിവ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്താം. തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതല്ലാതെ പുതുതായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.എഡിറ്റ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയാൽ പിന്നീട് തിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല.


 തിരുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ട വിധം

  •  നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ  nbe.edu.in സന്ദർശിക്കുക.
  • ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന Applicant login ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ  നൽകുക.
  • Go to application form എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.പുതിയ ഒരു പേജ് തുറക്കപ്പെടും.
  • ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിലെ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുക.
  • തുടർന്ന് submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ അപേക്ഷാ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.


0 comments: