2021, മേയ് 4, ചൊവ്വാഴ്ച

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുവർണാവസരം , ഒറ്റ പരീക്ഷയിലൂടെ അരലക്ഷത്തോളം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നു.

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുവർണാവസരം , ഒറ്റ പരീക്ഷയിലൂടെ അരലക്ഷത്തോളം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ  മാർച്ച് 25ന് വിജ്ഞാപനം വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതും  എന്നാൽ ചില സാങ്കേതികാരണങ്ങളാൽ മാറ്റിവച്ചതുമായ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന പരീക്ഷയായ പാരാ മിലിട്ടറി ഫോഴ്സുകളിലെ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ വിജ്ഞാപനം ഈ ആഴ്‌ച്ച വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.സി. ഐ. എസ്. എഫ്, സി. ആ‍ർ. പി. എഫ്, ഐ. ടി. ബി. പി, ബി. എസ്. എഫ്, എൻ. ഐ. എ തുടങ്ങിയ സേനകളിൽ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി കോൺസ്റ്റബിൾസിന്റെ  ഒഴിവുകളാണ് ഇതിലൂടെ നികത്തപ്പെടുന്നത്.കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ്. എസ്. സി കോൺസ്റ്റബിൾ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി തസ്തികയിൽ 60,000 ത്തിനടുത്ത് ഒഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണയും സമാനമായ ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഈ വിജ്ഞാപനം എസ്.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ssc.nic.in ലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് . രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന ഈ പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം  കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ പരീക്ഷയാണ് .രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഫിസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിൽഇംഗ്ലീഷ്, കണക്ക്, ജനറൽ നോളജ്, ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ്, റീസണിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെയും പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താണ്  അന്തിമപട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് .

സി. ഐ. എസ്. എഫ്, സി. ആ‍ർ. പി. എഫ്, ഐ. ടി. ബി. പി, ബി. എസ്. എഫ്, എൻ. ഐ. എ തുടങ്ങിയ സേനകളിൽ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി കോൺസ്റ്റബിൾസിന്റെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കു നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്.ഈ തസ്തികകൾ കൂടതെ  ആസാം റൈഫിൾസിൽ റൈഫിൾ മാൻ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) തസ്തികയിലും നിയമനം നൽകും.

0 comments: