2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം


കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് 2021: രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്കോളർഷിപ്പ് പട്ടിക, യോഗ്യത, ഷെഡ്യൂൾ

വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവിനെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ലഭിക്കത്തക്കവിധം കേരളത്തിലെ ചില പ്രേത്യക വിദ്യാർഥികൾക്കു വേണ്ടി കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഒരു പുതിയ കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യമായി  പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സഹായിക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ആരംഭിച്ച പുതിയ സ്കോളർഷിപ്പ് അവസരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം . ഈ ലേഖനത്തിൽ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ തരം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം മനസിലാക്കിത്തരാം . എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ ലേഖനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് 2021

വിവിധ തരത്തിലുള്ള കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പവും ശരിക്കും സഹായകരവുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ അവസരത്തിലൂടെ, വിവിധ തരം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്വോട്ട  കാരണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കാൻ  അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. 

കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം 

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശം ഉറപ്പാക്കപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ എല്ലാ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിവിധതരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാം.

കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നേട്ടങ്ങളും സവിശേഷതകളും 

 • കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് 2021ൽ  കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു
 • ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ദുർബലമായതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്  കഴിയാത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും
 • വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിന് കീഴിൽ വിവിധ തരം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു
 • കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ 2021ലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കാൻ കഴിയും
 • സാധാരണയായി, സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കും
 • സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി സാധാരണയായി ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ്
 • കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്
 • സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല
 • കേരള സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 ന്റെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശം ഉറപ്പാക്കപ്പെടും

കേരള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 2021

പോർട്ടലിൽ നിലവിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം: -


ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ തുക --- പ്രവേശനത്തിനും കോഴ്സിനും / ട്യൂഷൻ ഫീസിനും മെയിന്റനൻസ് അലവൻസിനും തുല്യമായ തുക, 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

 a)ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ / കോളേജ് / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ / യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്ലസ് ടു / യുജി / പിജി / പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സ്, സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ്  എൻസിവിടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐടിഐ / ഐടിസി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ 11-ാം ക്ലാസ് / സാങ്കേതിക / വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

 b. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽ (മുസ്ലിം / ക്രിസ്ത്യൻ / ബുദ്ധമതം / സിഖ് / അല്ലെങ്കിൽ പാർസി) എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം.

 c. മുമ്പത്തെ ബോർഡ് / യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ 50% മാർക്കിൽ കുറവോ തത്തുല്യ ഗ്രേഡോ നേടിയിരിക്കണം.

 d. വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 2 ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല.

 e. മറ്റേതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പോ സ്റ്റൈപ്പന്റോ ലഭിക്കരുത്.

മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ

 a. ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകില്ല.

 b. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അനുവദിക്കും.

സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് -ഡിസിഇ

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ നിരക്കും കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണവും:

 ബിരുദം -പ്രതിവർഷം 1250 / - രൂപ (300 എണ്ണം)
 ബിരുദാനന്തര ബിരുദം -. 1,500 / - രൂപ പ്രതിവർഷം (150 എണ്ണം)

യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ:
 •  സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വകുപ്പുകളിലോ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.
 •  യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കണം.
 •  കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. 
മെറിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും  വാർഷിക വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ആണ് സെലക്ഷൻ 

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് -ഡിസിഇ 

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പ് നിരക്ക്:-. 1,250 / - രൂപ.

യോഗ്യത:

 • കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ മാർച്ച് 2020 ൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയിരിക്കണം.
 •  ഹയർ സെക്കൻഡറി / വിഎച്ച്എസ്ഇ / ഐടിഐ / പോളിടെക്നിക് കോഴ്‌സിന് പഠിക്കണം.
സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് - ഡിസിഇ 

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ

 • എച്ച്എസ്സി / വിഎച്ച്എസ്സി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയും ഗവൺമെന്റ് / എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ബിരുദ കോഴ്സും ആയിരിക്കണം
 • പ്രൈമറി / സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ മകൾ / പെൺമക്കൾ ആയിരിക്കണം 
സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നിരക്ക് 

പ്ലസ് വൺ: പ്രതിമാസം 50 രൂപ: 
ബിരുദം: പ്രതിമാസം 50 രൂപ

ഹിന്ദി സ്കോളർഷിപ്പ് -ഡിസിഇ 

നിരക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണവും

 •  ബിരുദം: 500 / പി.എം (180 എണ്ണം) 
 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദം: 1000 / പി.എം (59 എണ്ണം)

യോഗ്യത:

 •  ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഒരു ഉപവിഷയമായും Bed/ Med  / എംഎ / എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡിയിൽ പ്രധാന വിഷയമായും ഹിന്ദി എടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഹിന്ദി സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുണ്ട്.

മുസ്ലിം നാദർ ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ്-ഡിസിഇ

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പ് നിരക്ക് - പ്രതിവർഷം 125 രൂപ

യോഗ്യത:

 •  എച്ച്എസ്സി / വിഎച്ച്എസ്സി ഒന്നാം വർഷ പെൺകുട്ടികൾക്കും  സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ബിരുദ കോഴ്സും പഠിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. 
 • ബി‌പി‌എൽ കുടുംബാംഗമോ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരോ ആയിരിക്കണം

സംസ്‌കൃത സ്കോളർഷിപ്പ് -ഡിസിഇ 

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ

ബിരുദ വിദ്യർത്ഥികൾക്കു 55 രൂപ പ്രതിമാസം

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം 200 / - പ്രതിമാസം
 •  പ്രധാന വിഷയമായി സംസ്‌കൃതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ആദ്യത്തെ മുൻഗണനയും കോഴ്‌സിലെ ഒരു വിഷയമായി സംസ്‌കൃതം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടുത്ത മുൻഗണനയും നൽകും .

സുവർണ്ണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്-ഡിസിഇ 

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പ് നിരക്ക്:- 10,000 / - പ്രതിവർഷം.

യോഗ്യത :

 •  സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലോ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.
 •  ബിപി‌എൽ കുടുംബത്തിൽ‌പ്പെട്ടവരായിരിക്കണം.
 •  യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കണം.

എം‌ജി‌എസ് പുതുക്കൽ

വിശദാംശങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ നിരക്കും എണ്ണവും:
 ബിരുദധാരികൾക്ക് : -പ്രതിവർഷം 5,000 / - (3,000 എണ്ണം).
 ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾ: - പ്രതിവർഷം 6,000 / - (1,000 എണ്ണം).
 പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ: -പ്രതിവർഷം 7,000 / - (1,000 എണ്ണം).
 ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപ്പന്റ്: - 13,000 / - പ്രതിവർഷം (2,000 എണ്ണം).

**ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപ്പന്റിനായി യോഗ്യരായവർ സ്കോളർഷിപ്പിന് യോഗ്യരല്ല.

യോഗ്യത:

 •  മുസ്ലിം, ലാറ്റിൻ, പരിവർത്തനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമായിരിക്കണം,
 •  കേരളം സ്വദേശിയായിരിക്കണം.
 •  ഗവൺമെന്റ് / എയ്ഡഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നാം വർഷത്തേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു ജി‌ആർ‌എൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.
 •  മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം ധനകാര്യ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
 •  യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കണം.
 •  കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 4.50 ലക്ഷം കവിയാൻ പാടില്ല.
 •  ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അംഗീകൃത ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കണം.

അന്ധ / പി‌എച്ച് സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ് -ഡി‌സി 

യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ

 •  സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, മ്യൂസിക് കോളേജുകൾ, സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന അന്ധ / പിഎച്ച് / ബധിര വിദ്യാർത്ഥികൾ

സാമ്പത്തിക സഹായം

 •  കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള അന്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 50000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഫീസ് നിരക്കുകൾ. 2.5 ലക്ഷം
 •  ഹോസ്റ്റലർമാരും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000 രൂപയിൽ താഴെയുമുള്ള എല്ലാ പിഎച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ നിരക്കുകൾ. 4.5 ലക്ഷം / -
 •  ഡേ സ്കോളർസിന് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 50000 രൂപയിൽ താഴെയുമുള്ള എല്ലാ പിഎച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബോർഡിംഗ് ചാർജുകൾ. 4.5 ലക്ഷം

മ്യൂസിക് ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് -ഡിസിഇ 

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ

 • സർക്കാർ മ്യൂസിക് കോളേജുകളിലും ഗവ. ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യർത്ഥികളായിരിക്കണം.


ADDRESS

 • The Special Officer Scholarships, Directorate of Collegiate Education, 6th Floor, Vikas  Bhavan, Thiruvananthapuram, 695033

 CONTACT NUMBERS

 • Scholarship Office, Department of Collegiate Education: 0471-2306580
 • HELP DESK
  • 0471-2306580
  • 9446096580

0 comments: