2021, ഒക്‌ടോബർ 2, ശനിയാഴ്‌ച

വീടിന്റെ അറ്റ കുറ്റ പണികൾക് 50000/-രൂപ വായ്പ ,സ്ത്രീകൾക് അപേക്ഷിക്കാം -ഇമ്ബിച്ചി ബാവ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി .ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീട്ടി

  ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങൾ ആയ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ,ബുദ്ധ, സിഖ്,പാഴ്സി, ജൈനർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വിധവകളുടെയും വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയവരുടെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീട്ടി എന്ന് ന്യൂനപക്ഷമത വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. അതായത് ശരിയായ ജനലുകൾ/ വാതിലുകൾ/ മേല്ക്കൂര/ ഫ്ലോറിങ്/ ഫിനിഷിംഗ്/ പ്ലംബിംഗ്/ സാനിറ്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾകളിൽ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്.  ഒരു വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് 50,000 രൂപയാണ് ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപേക്ഷക യുടെയോ പങ്കാളിയുടെയോ പേരിലുള്ള വീടിന്റെ പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണം 1200 ചതുരശ്ര അടി കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല.  ഈ അപേക്ഷക ആയിരിക്കണം കുടുംബത്തിലെ ഏക വരുമാനദായക. അപേക്ഷയുടെ റേഷൻ കാർഡ് ബിപിഎൽ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷയോ അവരുടെ മക്കളോ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വരോ പെൺകുട്ടി മാത്രമോ ആയവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. സർക്കാർ/ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥിര വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മക്കളുള്ള വിധവകൾ സർക്കാരിൽനിന്നോ സമാന ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ഇതിനുമുമ്പ് ഭവന പുനരുദ്ധാരണ സഹായം ലഭിച്ചവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷാഫോറം വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. റേഷൻ കാർഡ് കോപ്പി, 2020 22 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ഭൂമിയുടെ പകർപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം അതാത് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ ന്യൂനപക്ഷ സെക്ഷൻ നേരിട്ടോ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) ജില്ല ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സെക്ഷൻ, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് എന്ന വിലാസത്തിൽ അതാത് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് തപാൽ മുഖാന്തരമോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. www.minortiywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ  ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ അതാത് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്കളിൽ ഒക്ടോബർ 10 വൈകിട്ട് 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

0 comments: