2021, ഒക്‌ടോബർ 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

കീം എഞ്ചിനീയറിങ്, ബി.ഫാം, ആർക്കിടെക്ച്ചർ കോഴ്സുകളിൽ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

                               2021 - 22 വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്, ബി.ഫാം, ആർക്കിടെക്ച്ചർ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈനായി ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

11-10-2021 ന് 4 മണി വരെ രജിസ്ട്രേഷന് സമയമുണ്ട്.ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റിൽ കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12-10-2021 മുതൽ 16-10-2001 ന് 3 മണി വരെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലോ  ഓൺലൈനായോ ഫീസടക്കാം.

0 comments: