2021, ഒക്‌ടോബർ 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

എന്ത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് പിൻ കോഡ് 6 അക്കങ്ങൾ ,നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ,അറിഞ്ഞിരിക്കുക

                           


നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക വിലാസത്തിൽ പ്രധാന പങ്കാണ് പിൻകോഡുകൾ വഹിക്കുന്നത്. അവ രേഖപ്പെടുത്താത്ത മേൽ വിലാസങ്ങൾ കുറവാണ്.

രാജ്യത്ത് 6 അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പിൻകോഡുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനു പിന്നിലെ കാരണ മറിയാം. 

പോസ്റ്റൽ ഇൻഡക്സ് നമ്പർ എന്നാണ് പിൻകോഡിന്റെ അർത്ഥം. 1972 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് 6 അക്കമുള്ള പിൻകോഡുകൾ നിലവിൽ വരുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഒൻപത് പോസ്റ്റൽ മേഖലകളാണുള്ളത്.അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകളും ഒന്ന് ആർമി പോസ്റ്റൽ സർവീസുമാണ്.2014 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 154,725 പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലായി 19,101 പിൻകോഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

6  അക്കങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ അക്കം ഏത് മേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1, 2 അക്കങ്ങൾ ഉത്തര മേഖലയും 3,4 എന്നീ അക്കങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയെയും സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ  ദക്ഷിണമേഖലയെ  സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 5,6 അക്കങ്ങളും കിഴക്കൻ മേഖലയെ 7, 8 അക്കങ്ങളും  ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ  പിൻകോഡുകൾ 6 എന്ന അക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. 9 എന്നത് ആർമി തപാലിനുള്ളതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ അക്കം ഉപമേഖലയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.കൂടാതെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 22 പോസ്റ്റൽ സർക്കിളിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 67 മുതൽ 69 വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് കേരളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മൂന്നാമത്തെ അക്കം  വിലാസത്തിലെ ജില്ലയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ബാക്കി വരുന്ന 3 അക്കങ്ങൾ താപാൽ ഓഫീസുകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണമായി 680671 എന്ന പിൻ നമ്പറിൽ 68 എന്നത് കേരളത്തെയും 0 എന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയെയും ബാക്കി വരുന്ന 3 അക്കങ്ങളും താപാൽ ഓഫീസിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

0 comments: