2021, ഒക്‌ടോബർ 19, ചൊവ്വാഴ്ച

2021 -22 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര പേപ്പർ ഔദ്യോഗിമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ,മൂല്യ നിർണ്ണയം ഇന്ന് മുതൽ ,റിസൾട്ട് എപ്പോൾ ,ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു -Plus One Exam 2021-Answer Key Official -Download All Subject Now

 
2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉത്തര പേപ്പർ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ,വിദ്യാർഥികൾക്കു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും Answer Key ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം ,ഒകോബെർ 18 തിയ്യതി നടത്താനിരുന്ന പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ അതി ശക്തമായ മഴ കാരണം മാറ്റി വെച്ച് . പുതുക്കിയ തിയതി ഗവണ്മെന്റ് പിന്നീട അറിയിക്കും. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും ,മൂല്യ നിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അദ്യാപകരോട് മൂല്യ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്താൻ  നിർദേശം നൽകി . ഒക്ടോബർ 28 വരെയാണ് മൂല്യ നിർണയം നടത്തുക ,ശേഷം പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് ഗവണ്മെന്റ് ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള  http://dhsekerala.gov.in/ ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ,

Government Official Notification Download Link  


Download Plus One Exam All Subject Answer key Official 

 English answer key Download 

 Malayalam Answer Download

Physics Answer Key Download

Zoology Answer Key Zoology

Botany Answer Key   Botany

Chemistry Answer   Download

Science maths           Download

Anthropology           Download

 Hindi Answer Key  Download

Sociology                  Download

Accountancy            Download

Commerce maths    Download

Economics               Download

Commerce computer application Download

Computer science and information Technology

Social work

Geography

Islamic history

Electronic system

Communicative English

English literature

Language Syriac

Language Latin

Sanskrit sahithya

Arabic

Kannada

German

Answer key for Hearing impaired

Computer science and information Technology

Accountancy with computer accounting

Commerce computer application

Accountancy With ASF

Business studies with functional management

political science

Sociology

History

Economics

Science maths

Chemistry

Physics


0 comments: