2021, നവംബർ 9, ചൊവ്വാഴ്ച

കേരളത്തിലെ ITI കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാത്ഥികൾക് 20000/- രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ് ,ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം - ITC-Fee Re-imbursement Scholarhip Application

 ഐ.റ്റി.ഐ(ITI) സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ   പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ഫീ-റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്‌കീം 2021-22 നല്‍കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു . 

യോഗ്യത 

 • കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി, ജൈന മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ്.
 • രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതുതായി (Fresh) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 75% ഹാജറുണ്ടായിരിക്കണം
 • ബി.പി.എൽ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിലെ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക  വരുമാനമുളള എ.പി.എൽ. വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കും.
 • 10% സ്‌കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 • വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക

ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്‌സിന് 10,000 രൂപ

രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്‌സിന് 20,000 രൂപ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി 

 • www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് scholarship-ITC re-imperssment scheme   ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക. 


 • Apply Online-ൽ  ക്ലിക്ക് ചെയുക. 
 • User Id & Password Candidate Login ചെയ്യുക. 
 • അപേക്ഷകൻ Photo, Signature, പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും Upload ചെയ്യുകയും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുക്കുകയും വേണം. 
 • പ്രിന്റ് ഔട്ടുo ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. 

 അപേക്ഷർ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • ആധാർ കാർഡിന്റെ /എൻ പി ആർ കാർഡിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്. 
 • SSLC /PLUS TWO 2/VHSE മാർക്ക്‌ഷീറ്റിന്റെ പകർപ്പ്. 
 • റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്. 
 • I.T.I യിൽ പഠിക്കുന്ന രേഖകൾ 
 • രക്ഷിതാവിന്റെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 
 • പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ പകർപ്പ്. 
 • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ്. 
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്. 

സ്ഥാപനമേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 

 • സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ  ഓണ്ലൈനായി പരിശോധിക്കണം.
 •  സൂക്ഷമ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം .കൂടാതെ രേഖകൾ ഡയറെക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിക്കണം 
 • സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യർത്ഥിക്കു 70 % അറ്റെൻഡൻസ് ഉറപ്പാക്കണം 
 • നിശ്ചിത ശതമാനം മാർക്ക്‌ ഉണ്ടോയെന്  ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക. 
 • അപേക്ഷകൾ സുക്ഷ്മ  പരിശോധനക്ക് ശേഷം സ്ഥാപനമേധാവി അംഗീകരിക്കണം. 
 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൽപെടുത്തണം. 
 • എല്ല രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 • വരുമാനരേഖ പ്രെത്യകം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തണം 
 • നിശ്ചിത തിയതിക്കകം അപേക്ഷകൾ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. 

ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന തീയതികൾ 

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന  തീയതി

25.11.2021

പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌   സ്ഥാപന മേധാവിയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

27.11.2021

സ്ഥാപമേധാവി ഓൺലൈനായി വെരിഫിക്കേഷനും അപ്പ്രൂവൽ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി

30.11.21

സ്ഥാപമേധാവി  അപ്പ്രൂവൽ നൽകിയ രേഖകൾ ഡയറെക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പികേണ്ട അവസാന തീയതി 

3.12.2021

www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 25 ആണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471-2300524 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

0 comments: