2021, ഡിസംബർ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ബിരുദ ,ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള 50000/- രൂപയുടെ AICTE പ്രഗതി സ്കീം സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി ഡിസംബർ 15 വരെ നീട്ടി

 
ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ (എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.) അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാങ്കേതികബിരുദ/ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പഠനത്തിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ് പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ്.  ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷാ തീയതി ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ 2021 ഡിസംബർ 15 വരെ നീട്ടി. https://scholarships.gov.in വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകളിലെ തകരാർ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന തീയതി 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം: -

  • പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളു .
  • സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവേശന പ്രക്രിയയിലൂടെ അതാത് വർഷത്തെ ഏതെങ്കിലും എഐസിടിഇ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദ/ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്നാം വർഷ കോഴ്‌സിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കണം.
  • ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ.
  • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുത്.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

 പ്രതിവർഷം 50,000 രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പായി പെൺകുട്ടിക്കു ലഭിക്കുക. ബിരുദപ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നാലുവർഷത്തേക്കും ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നുവർഷത്തേക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രവേശനം എങ്കിൽ 3/2 വർഷത്തേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും.  

പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്

  • ആധാർ കാർഡ്
  • തഹസിൽദാർ റാങ്കിൽ കുറയാതെ നൽകിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
  • ഡിപ്ലോമ/ഡിഗ്രി കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന പ്രവേശന കത്ത്.
  • ട്യൂഷൻ ഫീസ് രസീത്.
  • അക്കൗണ്ട് നമ്പർ,IFSC കോഡ്,,ഫോട്ടോ,എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് .
  • എസ്.സി,എസ്.ടി,ഒ.ബി.സി,എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടുന്നവർ ഇവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം:

1) യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ  അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ (NSP) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

2) ഉദ്യോഗാർത്ഥി പഠിക്കുന്ന  സ്ഥാപനം, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3) അതാത് സംസ്ഥാന / യുടിയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (ഡിടിഇ) ഈ അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി പരിശോധിക്കും.

ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ

Official Website : https://www.aicte-india.org/ 

Application Submission Portal:  https://scholarships.gov.in// സന്ദർശിക്കുക 


എഐസിടിഇ പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള എഐസിടിഇ പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പദ്ധതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള എഐസിടിഇ പ്രഗതി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്?

 യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ (എൻഎസ്പി) ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പി‌എം‌എസ്‌എസോ മറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പുകളോ ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ? 

ഇല്ല.

ടെക്‌നിക്കൽ ഡിഗ്രികളുടെയോ ഡിപ്ലോമകളുടെയോ രണ്ടാം വർഷമോ മൂന്നാം വർഷമോ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണോ?

 ഇല്ല. ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴിയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്നാം വർഷ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്‌സിന്റെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

നിർബന്ധിത രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

 ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നിർബന്ധമാണ്.

എഐസിടിഇ പ്രഗതിസ്കോളർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിച്ച് 2021 ഡിസംബർ 15-ന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ അപേക്ഷിക്കണം .

0 comments: