2021, ഡിസംബർ 12, ഞായറാഴ്‌ച

ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവുകൾ

 


ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകൾ. അവസരം കൊല്ലത്തെ ഓയിൽ പാംമില്ലിൽ. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാനതീയതി: ഡിസംബർ 20.പ്രായം: 18-36.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് . www.oilpalmindia.com.

തസ്തിക, യോഗ്യത, ശമ്പളം  


തസ്തിക

യോഗ്യത

ശമ്പളം

ബോയ്‌ലർ അറ്റൻഡന്റ്

ഐടിഐ ഫിറ്റർ/തത്തുല്യം, 2nd ക്ലാസ്ബോയിലർ അറ്റൻഡന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

18246

മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ഐടിഐ മെക്കാനിക്കൽ (ഫിറ്റർ/മെഷിനിസ്റ്റ്)തത്തുല്യവിഎച്ച്എസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 2 വർഷ പരിചയം

18726

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ

ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, വയർമാൻ ലൈസൻസ്, ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ

ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള സൂപ്പർവൈസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 3 വർഷ പരിചയം,

19207

ഫിറ്റർ, ഫിറ്റർ (മെഷിനിസ്റ്റ്), വെൽഡർ

ഐടിഐ ഫിറ്റർ/വെൽഡർ/തത്തുല്യ വിഎച്ച്എസ്ഇ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 3 വർഷ പരിചയം,

19207

വെയ്ബ്രിജ് ഓപ്പറേറ്റർ

എസ്എസ്എൽസി, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ, 2 വർഷ പരിചയം,

19207

ബോയ്‌ലർ ഓപ്പറേറ്റർ

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ, 1st ക്ലാസ് ബോയ്‌ലർ

അറ്റൻഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 3 വർഷ പരിചയം,

27,609.


ജെസിബി ഓപ്പറേറ്റർ

ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം, ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, ബാഡ്ജ്,എക്സ്കവേറ്റർ ലൈസൻസ്, 3 വർഷ പരിചയം

27,609.


പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ/ തത്തുല്യം, 3 വർഷ പരിചയം,


27,609.0 comments: