2022, ജനുവരി 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്ലസ് ടു(XII) കെമിസ്ട്രി മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരസൂചികയും (2008 മുതൽ 2020 വരെയുള്ളത് ) ഓരോ അധ്യായം തിരിച്ച്(CHAPTER WISE )

ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി  ചോദ്യബാങ്ക്(Previous Questions with Answer Key)  അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു.ഓരോ പാഠഭാഗത്തിന്റെയും മുൻവർഷ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും മനസിലാക്കാം .👇.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.dhsekerala.gov.in

THE SOLID STATE

SOLUTIONS

ELECTRO CHEMISTRY

CHEMICAL KINETICS

SURFACE CHEMISTRY

ISOLATION OF ELEMENTS

P BLOCK ELEMENTS

D AND F BLOCK ELEMENTS

CORDINATION COMPOUNDS

HALOKANES AND HALOARENES

ALCOHOLS AND PHENOLS

ALDEHYDES AND KETONES

AMINES

BIOMOLECULES

POLYMERS

CHEMISTRY IN EVERY DAY LIFE

0 comments: