2022, ഫെബ്രുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. പി.ജി. സ്‌കോളർഷിപ്പ്; മാസം 12,400 രൂപ.

 ഗേറ്റ്/ജിപാറ്റ്/സീഡ് യോഗ്യതയോടെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് അഖിലേന്ത്യാ സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ പി.ജി.സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് മാസം 12,400 രൂപ നിരക്കിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും.

യോഗ്യത 

💦മാസ്റ്റർ ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്/ടെക്‌നോളജി/ആർക്കിടെക്ചർ/ഫാർമസി/ഡിസൈൻ ഫുൾടൈം പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്നിൽ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ 2021-'22 ൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

💦പ്രവേശനസമയത്ത് സാധുവായ ഗേറ്റ്/ജിപാറ്റ്/സീഡ് സ്‌കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

💦ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അന്തിമവർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 10-ൽ എട്ടോ കൂടുതലോ സി.ജി.പി.എ. വേണം.

സ്‌കോളർഷിപ്പ് തുക 

രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് മാസം 12,400 രൂപ നിരക്കിൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? 

ആദ്യം സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഐ.ഡി. ഉണ്ടാക്കണം. തുടർന്ന്, വിദ്യാർഥികൾ ഫെബ്രുവരി 28-നകം https://pgscholarship.aicte-india.org-ൽ അപേക്ഷ നൽകണം. സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് 15-നകം പൂർത്തിയാക്കണം.വിശദമായ നിർദേശങ്ങൾ https://www.aicte-india.org/ ൽ

0 comments: