2022, ഫെബ്രുവരി 27, ഞായറാഴ്‌ച

ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസ് സ്‌കിൽ പ്രോഗ്രാം

 കിറ്റ്‌സ് എറണാകുളം, മലയാറ്റൂർ സെന്ററുകളിൽ ഹൗസ്‌കീപ്പിംഗ്, ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസ് സ്‌കിൽ ഡവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ഒമ്പത് മാസമാണ് കാലാവധി (മൂന്ന് മാസം ക്ലാസ്- ആറ് മാസം ട്രെയിനിംഗ്). വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് കിറ്റ്‌സിന്റെ എറണാകുളം സെന്ററിൽ നേരിട്ടോ 0484-2401008 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണം.

0 comments: