2022, ഫെബ്രുവരി 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

6 മാസത്തെ എസ്.എസ്.എൽ .സി ,പ്ലസ് ടു അപേക്ഷിക്കാം

 നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഒപ്പൺ സ്കൂളിന്റെ 6 മാസത്തെ എസ്.എസ്.എൽ .സി/പ്ളസ് ടു കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.

ഈ കോഴ്‌സുകളുടെ സവിഷേതകൾ 

  • കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അംഗീകരിച്ചതും കേരള സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതയുള്ളതും പി .എസ് .സി / യു . പി .എസ് .സി . നിയമനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതുമാണ് .അറ്റസ്റ്റേഷനും അനുയോജ്യം.
  • പ്രായപരിധിയില്ല.
  • അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം.
  • എല്ലാ ജില്ലയിലും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ.
  • മലയാളത്തിലും പരീക്ഷ എഴുതാം.
  • പ്ളസ് ടുവിന് സയൻസ്,കോമേഴ്സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം 
  • വീട്ടിലിരുന്നും പഠിക്കാം.

📞 7994449312

0 comments: