2022, മാർച്ച് 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ 1367 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു
എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിലെ, പിഒ, ക്ലർക്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിനായുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെ 1367 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

  • കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടുകൂടി ബിരുദം നേടിയവരായിരിക്കണം.
  • ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ തീർപ്പാക്കാത്ത നിയമപരമായ കേസുകളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്
  • എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിലോ ഫ്യൂച്ചർ ബാങ്കേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളാരും ഉണ്ടാകരുത്.
  • നിലവിൽ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിലോ അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല. 
  • ഫ്യൂച്ചർ ബാങ്കേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

പ്രായപരിധി

അപേക്ഷകന് 01.06.2021-ന് 21 വയസ്സോ 27 വയസ്സിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കണം.

ശമ്പളം 

58,200/ പ്രതിമാസം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക  https://www.hdfcbank.com/ futurebankers.myamcat.com,
  •  "Apply Now" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
  • നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
  • Proceed ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷാ ഫീസ് സമർപ്പിക്കുക. 
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചിരിക്കണം.

അപേക്ഷ ഫീസ്

അപേക്ഷകർ അസ്സസ്മെന്റ് ഫീ ആയി 550 രൂപ അടയ്ക്കണം. 

0 comments: