2022, മാർച്ച് 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

മാർച്ച് 17 മുതൽ- 7 ദിവസം ബാങ്കുകൾ അവധിയിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ പരിശോധിക്കുക

 


പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ 2022 മാർച്ച് 17 മുതൽ മാർച്ച് 29 വരെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും. ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് അവധി തീയതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ബാങ്ക് അവധിക്കാല കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, മാർച്ച് 17 മുതൽ 29 വരെ അഞ്ച് അവധി ദിവസങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരമുള്ള പണിമുടക്ക് കാരണം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കുകൾ രണ്ട് അധിക ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിരിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, കുറച്ച് അവധികൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു - അതായത് സ്വകാര്യ വായ്പ നൽകുന്നവരുടെ ബാങ്ക് ശാഖകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നിരിക്കും.

ഹോളിക ദഹന് മാർച്ച് 17 ന് ബാങ്കുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കും, കൂടാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹോളിക്കായി മാർച്ച് 18 ന് അടച്ചിടും. കൂടാതെ, മാർച്ച് 20 ഞായറാഴ്ച ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും.അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ബാങ്കുകൾ മാർച്ച് 26 (നാലാം ശനിയാഴ്ച), മാർച്ച് 27 (ഞായർ) ദിവസങ്ങളിൽ അടച്ചിരിക്കും. ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബാങ്ക് പണിമുടക്കിനെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് 28, മാർച്ച് 29 തീയതികളിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും.

അവധികൾ

ഹോളിക ദഹൻ: മാർച്ച് 17

ഹോളി/ഹോളി രണ്ടാം ദിവസം - ധുലേതി/ഡോൽജത്ര: മാർച്ച് 18

ഞായറാഴ്ച: മാർച്ച് 20

നാലാം ശനിയാഴ്ച: മാർച്ച് 26

ഞായറാഴ്ച: മാർച്ച് 27

ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്: മാർച്ച് 28

ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്: മാർച്ച് 29

0 comments: