2022, ജൂൺ 15, ബുധനാഴ്‌ച

രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ മാറ്റത്തിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

ഒരു സ്‌കൂളിൽ ഒന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്‌സിന്റെ രണ്ടാം വർഷം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ രണ്ടാം വർഷ സ്‌കൂൾ ട്രാൻസ്‌ഫറിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിച്ച ഹയർസെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാനും ഒഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടാനും ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് അവകാശമുണ്ട്. സ്‌കൂൾ തുറന്ന് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാം വർഷ സ്‌കൂൾ ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കും. സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരസ്പര സ്കൂൾ കൈമാറ്റം അനുവദനീയമാണ്. 

ഓപ്പൺ സ്കൂൾ സ്കീമിൽ ഒന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും റഗുലർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടാം വർഷ പ്രവേശനത്തിന് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഓപ്പൺ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചവരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിബിഎസ്ഇ സ്കീമിലോ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിഎച്ച്എസ്ഇ നടത്തുന്ന ഒന്നാം വർഷ  പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഹാജരാകണം. ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ (പ്ലസ് ടു) സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.👇https://drive.google.com/file/d/1dfzlAIoGbgES5Jtjw9a_hHp16eP0ULUT/view?usp=sharing

0 comments: