2022, ജൂൺ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഹിന്ദി ക്വിക്ക് റിവിഷൻ പി.ഡി.എഫ്. നോട്സ്( PLUS ONE HINDI QUICK REVISION NOTES )

UNIT 1 LESSON 1

UNIT 1 LESSON2

UNIT 1 LESSON 3

UNIT 1 LESSON 4


UNIT 2 LESSON 1

UNIT 2 LESSON2

UNIT 2 LESSON 3

UNIT 2 LESSON 4


UNIT 3 LESSON 1

UNIT3 LESSON 2

UNIT 3 LESSON 3

UNIT 3 LESSON 4

0 comments: