2022, ജൂലൈ 23, ശനിയാഴ്‌ച

എൻടിപിസിയിലെ 60 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

 

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ (NTPC) എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.  ആകെ 60 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ  careers.ntpc.co.in. ൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ജനറൽ/ഇഡബ്ലിയുഎസ്/ഒബിസി അപേക്ഷാർത്ഥികൾ 300 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കണം. എസ് സി, എസ്ടി, പിഡബ്ലിയുഡി, എക്സ്എസ് എം വിഭാ​ഗത്തിലുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ അപേക്ഷ ഫീസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അവസാന തീയതി

ജൂലൈ 29 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിധം

  • എൻടിപിസിയുടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ careers.ntpc.co.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ ജോബ്സ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക
  • അപ്ലൈ ലിങ്ക് തുറന്ന് അപേക്ഷ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക
  • അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കുക
  • ആവശ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് സമർപ്പിക്കുക
  • സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അപേക്ഷ പ്രിന്റെടുക്കുക

0 comments: