2022, ജൂലൈ 31, ഞായറാഴ്‌ച

ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

 

2022  -23   അധ്യയനവർഷത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ്-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷമതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഹയർസെക്കൻഡറി  വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രാലയമാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും പുതുതായി 5 ലക്ഷത്തോളം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ www.scholarships.gov.in (NSP) എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

പൊതുവായ വ്യവസ്ഥകൾ :-

 • അപേക്ഷകർ കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളായ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്‌സി, ജൈന സമുദായങ്ങളിലൊന്നിൽ ഉൾപെട്ടവരായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ  ഗവണ്മെന്റ് /എയ്‌ഡഡ്‌ / അംഗീകൃത അൺഎയ്‌ഡഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകരുടെ വാർഷിക വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല.
 • അപേക്ഷകർ മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പോ, സ്റ്റെപ്പന്റോ കൈപറ്റുന്നവരാകരുത്.
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് / ഷെഡ്യൂൾഡ്/ കൊമേഴ്സൽ ബാങ്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്വന്തം പേരിൽ ആക്റ്റീവ് ആയ സേവിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതല്ല.
 • അപേക്ഷകർക്ക് നിർബന്ധമായും സ്ഥിരമായ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അത് ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
 • സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും.
 • ഫ്രഷ്, റിന്യൂവൽ അപേക്ഷകൾ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാന്വൽ അപേക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച ശേഷമുള്ള പ്രിന്റൗട്ട് അനുബന്ധ രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഏൽപിക്കുകയും അപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി വിദ്യാർഥികൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പുതിയതായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ-

 • അപേക്ഷാർഥിയുടെ വാർഷികവരുമാനം പ്രഥമമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, അപേക്ഷാർഥികൾ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.
 • വാർഷിക വരുമാനം തുല്യമായി വന്നാൽ, അപേക്ഷാർഥികളുടെ ജനനത്തിയതി ക്രമത്തിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. (പ്രായം കൂടിയ ആൾക്ക് മുൻഗണന എന്ന രീതിയിൽ).

അപേക്ഷ പുതുക്കുന്നവർ-

 • കഴിഞ്ഞ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ 50% ത്തിന് മുകളിൽ മാർക്കോ, ഗ്രേഡോ വാങ്ങിയവർക്ക് സ്കോളർഷിപ് പുതുക്കി നൽകുന്നു. 
 • കോഴ്സിന്റെ മുൻ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ മുൻ വർഷത്തെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് റിന്യൂവലായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 

30 ഒക്ടോബർ 2022

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ-

 • രേഖകളും വാദങ്ങളും സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. തെറ്റായ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
 • ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഒന്നിലധികം ഒരാൾക്ക് അനുവദിക്കില്ല.
 • ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കൂ.
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും IFSC കോഡും കൃത്യമായി നൽകണം.
 • ബാങ്ക് ഡീറ്റയിൽസിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ, സ്കോളർഷിപ്പ് റദ്ദാകുകയോ, സ്കോളർഷിപ് അനുവദിച്ചെങ്കിൽ പോലും തുക ലഭ്യമാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപേക്ഷാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം.
 • സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാലാവധി കഴിയും വരെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 
 •  ആധാർ നമ്പറും അനുബന്ധ രേഖകളും കൃത്യമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 • ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവ് കാലാവധിയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കില്ല. 

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • ആധാർ കാർഡ് 
 • ഫോട്ടോ 
 • എസ്എസ്എൽസി ബുക്ക് 
 • കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് 
 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 • ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 • നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 • ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് 
 • ഫീ റസീറ്റ്  

യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒക്ടോബർ 30 നു മുമ്പു തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത് തുടരണമെങ്കിൽ  വർഷാവസാന പരീക്ഷകളിൽ 50% ത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്. അറ്റൻഡൻസിൽ കുറവ് വന്നാലോ, അച്ചടക്ക നടപടികൾ ലംഘിച്ചാലോ സന്നദ്ധ സ്ഥാപനത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാൻ സാധിക്കും.


0 comments: