2023, ഓഗസ്റ്റ് 12, ശനിയാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ 9 ,10 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12500 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്-PM Yasavi Scholarship 2023-How To Apply-Application Process

 

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ 9 ,11 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി ശാസ്ത്രീകരണ മന്ത്രാലയം മുഖേന അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ് ആണ് PM YASAVI സ്കോളർഷിപ് .സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെയായിരുന്നു അവസാന തീയതി .എന്നാൽ ഈ തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ നീട്ടിയട്ടുണ്ട് .

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 7500 രൂപയും 11 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 12500 രൂപയും നൽകുന്നു.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ  യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം: -

 • അപേക്ഷകൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം
 • അപേക്ഷകൻ OBC അല്ലെങ്കിൽ OEC  വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകൻ 2021-22-ൽ 8-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 10-ാം ക്ലാസ്  പാസായിരിക്കണം.
 • എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ/ രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം താഴെയായിരിക്കണം 
 • ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2006 ഏപ്രിൽ 1 നും 2010 മാർച്ച് 31 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ).
 • പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2004 ഏപ്രിൽ 1 നും 2008 മാർച്ച് 31 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ).
 • ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 
അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ ഇനിപ്പറയുന്ന അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം പാലിക്കണം: -

 • ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ദേശീയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെസന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്
  APPLICATION LINK                            
                        
 • നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.

 • NEW CANDIDATE REGISTER  HERE  ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം , നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
 •  CLICK HERE TO PROCEED ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം .നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.


 • അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • 'TERM AND CONDITIONS ' അംഗീകരിച്ച് 'PREVIEW' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'SUBMIT' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ

2023 സെപ്തംബർ 29-നാണ് പരീക്ഷ

2023 ജൂലൈ 11 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു


0 comments: