2024, ഫെബ്രുവരി 17, ശനിയാഴ്‌ച

ഫിഷറീസ് സയൻസ് പ്രവേശനം

 

2023 വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് കോഴ്സില്‍ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളില്‍ പ്രവേശനം നേടാൻ അർഹതയുള്ളവർ കേരള മത്സ്യബന്ധന സമുദ്ര ഗവേഷണ സർവകലാശാല (കുഫോസ്) പനങ്ങാട് കാമ്പസില്‍ 21ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടിനകം ഹാജരാകണം.വെബ്സൈറ്റ്: www.cee.kerala.gov.in. ഹെല്‍പ് ലൈൻ നമ്പർ: 04712525300.

0 comments: