2024, ഫെബ്രുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

PLUS TWO PREVIOUS YEAR MODEL QUESTION PAPERS (ALL SUBJECTS) FROM 2018 TO 2023


ENGLISH  

2018

QUESTION PAPER 2018

 ANSWER KEY 2018

2019

QUESTION PAPER 2019

2020

QUESTION PAPER 2020

ANSWER KEY 2020

2021

QUESTION PAPER 2021

ANSWER KEY 2021

2022

 QUESTION PAPER 2022

ANSWER KEY

2023

 QUESTION PAPER 2023

ANSWER KEY

MALAYALAM

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

QUESTION PAPER

2022

QUESTION PAPER

2023

QUESTION PAPER

HINDI

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

QUESTION PAPER

2022

QUESTION PAPER

2023

QUESTION PAPER

ARABIC

2022

QUESTION PAPER

2023

QUESTION PAPER

GEOGRAPHY

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

QUESTION PAPER  

ANSWER KEY

2022

 QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

CHEMISTRY

2018

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2021

QUESTION PAPER 2021 

ANSWER KEY

2022

 QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

PHYSICS 

2018

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2019

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2020

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2021

QUESTION PAPER

2022

 QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

SOCIOLOGY

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

QUESTION PAPER

2022

QUESTION PAPER

2023

QUESTION PAPER


ACCOUNTANCY

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2020

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2021

ACCOUNTANCY 

ANSWER KEY

2022

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

MATHS 

2018

QUESTION PAPER                                                    

ANSWER KEY                                                        

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2021

MATHS  QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2022

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

2024

QUESTION PAPER

ANSWER KEY

MATHS COMMERCE

2021

MATHS COMMERCE

POLITICS

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

POLITICS QUESTION PAPER 

2022

PLUS TWO POLITICS MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

HISTORY

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

HISTORY QUESTION PAPER 

2022

PLUS TWO HISTORY MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

2023

QUESTION PAPER

COMPUTER SCIENCE

2021

COMPUTER SCIENCE

2022

 QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

ECNOMICS

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

ECNOMICS QUESTION PAPER

2023

BIOLOGY

2018

QUESTION PAPER

2019

QUESTION PAPER

2020

QUESTION PAPER

2021

BIOLOGY QUESTION PAPER

ANSWER KEY

0 comments: