2021, ജനുവരി 13, ബുധനാഴ്‌ച

Plus One 2021 Chapter Base Short Not Malayalam -Download Pdf

 പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് indian Economics ഭാഗം 1 എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും Short Notes Download ചെയ്യാം.  താഴെ കാണുന്ന Download  ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Download


2021 ൽ തയ്യാറാക്കിയ +1 അദ്ധ്യാപകൻ സൂക്ഷമായി തയ്യാറാക്കിയ Focus Area Notes 

ഈ അധ്യയന വർഷം പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായക മാകുന്നതാണ് ഇത് 

പോസ്റ്റ്‌ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക 0 comments: