2022, ഫെബ്രുവരി 6, ഞായറാഴ്‌ച

പുതിയ സമ്മാന പദ്ധതിയുമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി

 കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘ ഊര്‍ജ്ജം കരുതി വയ്ക്കാം നാളേയ്ക്ക് ‘ എന്ന പേരില്‍ പുതിയ സമ്മാനപദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു.ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ മെയ് വരെയുളള മാസങ്ങളിലെ ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം പോയ വര്‍ഷങ്ങളിലെ (2019-2020) ഉപഭോഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ ശതമാനം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറച്ച്‌ ഓരോ ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ അഞ്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓരോ എല്‍.ഇ.ഡി. ട്യൂബ് ലൈറ്റ് സമ്മാനമായി നല്‍കും.

(വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഉളള വീടുകളായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക). വ്യാവസായിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ ഉപഭോഗം പീക്ക് സമയത്ത് (വൈകീട്ട് 6 മണി മുതല്‍ 10 മണി വരെ) കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ജില്ലയിലെ പത്ത് വ്യാവസായിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ അവാര്‍ഡും നല്‍കും. മുന്‍വര്‍ഷത്തെ (2019-20) സമാന മാസങ്ങളിലെ ഉപഭോഗത്തോടായിരിക്കും താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഫോണ്‍  – 04994 230382

0 comments: