2022, മാർച്ച് 8, ചൊവ്വാഴ്ച

ഓയിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

 

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ആസാമിലെ ഗ്രേഡ് സിയിലേയും ഗ്രേഡ് ബിയിലേയും വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റായ https://www.oil-india.com/ ൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.  ഓയിൽ ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്,  മാനേജർ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, സീനിയർ ഓഫീസർ തുടങ്ങി 50 ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.

അവസാന തിയതി

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 മാർച്ച് 15-ന് മുമ്പോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

മാനേജർ (ERP-HR) - 1 പോസ്റ്റ്

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ (Environment) - 2 തസ്തികകൾ

സീനിയർ ഓഫീസർ (Instrumentation) - 6 തസ്തികകൾ

സൂപ്രണ്ടിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (Radiology) - 1 പോസ്റ്റ്

സൂപ്രണ്ടിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (Paediatrics)- 1 പോസ്റ്റ്

സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- 1 പോസ്റ്റ്

സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ - 1 പോസ്റ്റ്

സീനിയർ ഓഫീസർ (Civil)  - 2 തസ്തികകൾ

സീനിയർ ഓഫീസർ (Electrical)  - 8 തസ്തികകൾ

സീനിയർ ഓഫീസർ (Mechanical) - 20 തസ്തികകൾ

സീനിയർ ഓഫീസർ (Public Affairs ) - 4 തസ്തികകൾ

സീനിയർ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ - 5 തസ്തികകൾ

സീനിയർ ഓഫീസർ (HR) - 3 തസ്തികകൾ

അപേക്ഷാ ഫീസ്

ജനറൽ/ ഒബിസി (NCL): 500 + ബാധകമായ നികുതികൾ

SC/ST/PwBD/EWS/Ex-Servicemen: ഫീസില്ല

ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2022 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ (സിബിടി), ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്‌കഷൻ (ജിഡി)/ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്‌ക് (ജിടി), പേഴ്‌സണൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിലെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

0 comments: