2022, ജൂലൈ 20, ബുധനാഴ്‌ച

ഇ-ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷൻ: ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി ജൂലൈ 31 ലേക്ക് നീട്ടി

 


കേരള ഈറ്റ, കാട്ടുവള്ളി-തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഇ-ശ്രം പോർട്ടൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടി. ഇൻകം ടാക്‌സ് അടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതും പി.എഫ്-ഇ.എസ്.ഐ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതുമായ അസംഘടിത വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്കായാണ് ഇ-ശ്രം രജിസ്‌ട്രേഷൻ. ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വയം രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കും. സ്വന്തമായി പോർട്ടലിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയോ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ/ സി.എസ്.സി കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം. register.eshram.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ ആണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി ഒരു അവസരം ലഭിക്കില്ല.

0 comments: