2023, ഓഗസ്റ്റ് 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പ്ലസ് ടു ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷ(ONAM EXAM)യുടെ 2017 മുതലുള്ള മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ,ANSWER KEY എന്നിവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

     BIOLOGY QUESTION PAPER 2017

  ZOOLOGY ANSWER KEY 2017

 BOTONY ANSWER KEY 2017

BIOLOGY 2018

   ZOOLOGY ANSWER KEY 2018

  BOTONY ANSWE KEY 2018

BIOLOGY QUESTION PAPER 2019

   ZOOLOGY ANSWER KEY 2019

  BOTONY ANSWER KEY 2019

CHEMISTRY QUESTION PAPER 2017

  CHEMISTRY ANSWER KEY 2017

CHEMISTRY QUESTION PAPER 2018

  CHEMISTRY ANSWER KEY 2018

CHEMISTRY QUESTION PAPER 2019

PHYSICS QUESTION PAPER 2017

 PHYSICS ANSWER KEY 2017

PHYSICS QUESTION PAPER 2018

PHYSICS QUESTION PAPER 2019

  PHYSICS ANSWER KEY 2019

MALAYALAM QUESTION PAPER 2017

 MALAYALAM ANSWER KEY 2017

MALAYALAM QUESTION PAPER 2018

MALAYALAM QUESTION PAPER 2019

ENGLISH QUESTION PAPER 2017

 ENGLISH ANSER KEY 2017

ENGLISH QUESTION PAPER 2018

ENGLISH QUESTION PAPER 2019

 ENGLISH ANSWER KEY 2019

HINDI QUESTION PAPER 2017

HINDI QUESTION PAPER 2018

HINDI QUESTION PAPER 2019

 HINDI ANSWER KEY 2019

ARABIC QUESTION PAPER 2017

 ARABIC ANSWER KEY 2017

POLITICAL SCIENCE QUESTION PAPER 2017

 POLITICAL SCIENCE ANSWER KEY 2017

POLITICS QUESTION PAPER 2018

POLITICS QUESTION PAPER 2019

SOCIOLOGY QUESTION PAPER 2017

SOCIOLOGY QUESTION PAPER 2018

SOCIOLOGY QUESTION PAPER 2019

COMPUTER SCIENCE 2018

COMPUTER SCIENCE 2019

COMPUTER APPLICATION (HUMANITIES) 2017

COMPUTER APPLICATION (COMMERCE )2017

 COMPUTER APPLICATION (COMMERCE)ANSWER KEY 2017

COMPUTER APPLICATION (COMMERCE)2018

COMPUTER APPLICATION (COMMERCE) 2019

ACCOUNTANCY QUESTION PAPER 2017

  ACCOUNTANCY ANSWER KEY 2017

ACCOUNTANCY 2018

  ACCOUNTANCY ANSWER KEY 2018

ACCOUNTANCY 2019

 ACCOUNTANCY ANSWER KEY 2019

MATHS (SCIENCE) 2018

 MATHS (SCIENCE) ANSWER KEY 2018

MATHS (SCIENCE) QUESTION PAPER 2019

 MATHS (SCIENCE) ANSWER KEY 2019

HISTORY QUESTION PAPER 2017

HISTORY QUESTION PAPER 2018

HISTORY QUESTION PAPER 2019

BUSINESS STUDIES QUESTION PAPER 2017

BUSINESS STUDIES QUESTION PAPER 2018

BUSINESS STUDIES QUESTION PAPER 2019

BUSINESS STUDIES ANSWER KEY 2019

ECNOMICS QUESTION PAPER 2017

ECNOMICS QUESTION PAPER 2018

ECNOMICS QUESTION PAPER 2019

ECNOMICS ANSWER KEY 2019

GEOGRAPHY QUESTION PAPER 2018

GEOGRAPHY QUESTION PAPER 2019


0 comments: