2024, ഫെബ്രുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

സി.എച്ച്‌. മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളര്‍ഷിപ്: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടി

 


സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രഫഷണല്‍ കോഴ്‌സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിലെ (മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ (എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും), സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്‌സി) വിദ്യാർഥിനികള്‍ക്ക് സി.എച്ച്‌.മുഹമ്മദ് കോയ സ്‌കോളർഷിപ്/ഹോസ്റ്റല്‍ സ്‌റ്റൈപന്‍ഡ്‌ (റിന്യൂവല്‍) പുതുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 അഞ്ച് വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.

ഒരു വിദ്യാർഥിനിക്ക് സ്‌കോളർഷിപ് അല്ലെങ്കില്‍ ഹോസ്റ്റല്‍ സ്‌റ്റൈപന്‍ഡ്‌ എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അപേക്ഷിക്കാം. കോളജ് ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ താമസിക്കുന്നവർക്കും സ്ഥാപനമേധാവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഹോസ്റ്റല്‍ സ്‌റ്റൈപന്‍ഡിനായി അപേക്ഷിക്കാം.ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 5,000 രൂപാ വീതവും, ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 6,000 രൂപാ വീതവും, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് 7,000 രൂപാ വീതവും ഹോസ്റ്റൽ സ്‌റ്റൈപന്റ് ഇനത്തിൽ 13,000 രൂപാ വീതവുമാണ് പ്രതിവർഷം സ്‌കോളർഷിപ്പ് നല്കുന്നത്.

വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. www.minoritywelfare.kerala.gov. in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ സ്‌കോളർഷിപ്പ് മെനു ലിങ്ക് മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0471 2300524, 0471 2302090.

0 comments: