2024, മേയ് 8, ബുധനാഴ്‌ച

SSLC Revaluation Application Process,How To Apply For Revaluation Application,Application Form,Full Details

 2023-2024 അധ്യയന വർഷത്തെ SSLC പരീക്ഷ ഫലം ഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ഗ്രേഡിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തിയില്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുട പരീക്ഷ ഉത്തര കടലാസ് പുനർ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് ,ഗവണ്മെന്റ്  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://sslcexam.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെയ് 9 മുതൽ മെയ് 15 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം 

Government Official Notificaton-Download 

Application Form Link-Click Here

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ,എങ്ങനെ ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം 

ആദ്യം തന്നെ വിദ്യാർഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://sslcexam.kerala.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക  

  • അപ്പോൾ നിങ്ങൾക് ചുവടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും ,ശേഷം പുനർമൂല്യ നിർണയത്തിന് അപേക്ഷ ഫോം ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ റെഡ് ലൈൻ ഇട്ട ഭാഗത്ത് SSLC Revaluation application form എന്ന് കാണാം അവിടെ Click here എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  • തുടർന്ന് നിങ്ങൾക് പുതിയ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും .അതിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ,ജനന തിയതി എന്നിവ നൽകുക ,ശേഷം submit കൊടുക്കുക 


  • തുടർന്ന് നിങ്ങൾക് അപേക്ഷ ഫോം ലഭിക്കും. ഇതിൽ ഓരോ subtitle കാണാം ,അതിൽ Revaluation ൻറെ താഴെ നിങ്ങൾക് ആവിശ്യം ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ടിക് ചെയ്യുക ശേഷം താഴെ കാണുന്ന Submit Application കൊടുക്കുക 


  • Submit Application കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് Print എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ശേഷം print എടുക്കുക ,ശേഷം print out ഉം അപേക്ഷ ഫീസും ,നിങ്ങൾ SSLC പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കൊടുക്കുക ,
  • പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫലം കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം  ഗവണ്മെന്റ് ഇതേ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ,ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ,ജനന തിയതി ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾക്കു Revaluation Result പരിശോധിക്കാം പ്രധാന തീയതികൾ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെയ് 9 മുതൽ മെയ് 15 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ,അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻറ് ഔട്ട് കോപ്പിയും ,നിശ്ചിത ഫീസും മെയ് 15 വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി SSLC പഠിച്ച സ്കൂളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്

പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫീസ്:  

പുനർമൂല്യനിര്ണയത്തിനായി ( Revaluation )  അപേക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിന് 400 രൂപ. കൂടാതെ, അവരുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് (Scrutiny )പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ഫീസ്  ഓരോ വിഷയത്തിനും 200 രൂപയും ഫോട്ടോകോപ്പി ഫീസും ഒരു പകർപ്പിന് 50 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ അടക്കണം .

NB: വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ,നിങ്ങൾ Revaluation അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞാൽ പഴയ ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും പരിഗണിക്കുക ,ഇനി ഗ്രേഡ് കൂടിയാൽ പുതിയ ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും പരിഗണിക്കുക ,

0 comments: