2021, ഒക്‌ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

CH Muhammed Koya Scholarship Application 2021:Fresh/Renewal-Apply Now-:സി എച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ് -കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ,പിജി ,പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് വിദ്യാത്ഥികൾക് 13000/- രൂപ വരെ ലഭിക്കും

           


                  


 ആമുഖം

കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ് / ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപന്റ് റി(ന്യൂവൽ) . 2021 22 അധ്യയനവർഷത്തെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്കോളർഷിപ്പ് / ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപന്റ് റി(ന്യൂവൽ) പുതുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു . എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ആവശ്യം ഉള്ളത് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യതകൾ വിശദമായി താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ അപേക്ഷ യോഗ്യതകൾ 
 • അപേക്ഷ നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ന്യൂന പക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം 
 • കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം 
 • പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു 
 • ഗവണ്മെന്റ്/ ഗവണ്മെന്റ് എയ്ഡഡ് /സെല്ഫ് ഫിനാസിങ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 
 • അവസാന വർഷ പരീക്ഷക്ക് 50% മുകളിൽ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവണം 
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല 
പുതുക്കൽ യോഗ്യതകൾ
 • കഴിഞ്ഞ വർഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചവർ ആയിരിക്കണം 
 • കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ആയിരിക്കണം
 • സർക്കാർ / സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബിരുദം,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം,പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ
 • ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപന്റ് എന്നിവയിൽ എതെങ്കിലുമൊന്ന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
 • കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും, സ്ഥാപനമേധാവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപന്റിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
 • കുടുംബവാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിദ്യാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
 • വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 11/11/2021
 • ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട് മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവി സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16/11/2021
 • സ്ഥാപനമേധാവികൾ അപേക്ഷ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി ഓൺലൈൻ അപ്രൂവൽ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി 19/11/2021
 • സ്ഥാപനമേധാവികൾ നൽകിയ അപേക്ഷകൾ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :22/11/2021
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471-2302090,2300524 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്
സ്കോളർഷിപ്പ് തുക
 • ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 5000/- രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 6000/- രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
 • പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 7000/- രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
 • ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഇനത്തിൽ 13000/- രൂപ വീതമാണ് പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്നത്.

സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
 • അപേക്ഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിൻറൗട്ട്  
 • മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പ്/ മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും സാക്ഷ്യപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ് ( പേജ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ,ബ്രാഞ്ച് കോഡ്,ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം)
 • ആധാർ കാർഡിന് പകർപ്പ്വ
 • രുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  
 • അധ്യയന വർഷത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ രസീത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
 • അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കണം (Verification).
 • സൂക്ഷ്മപരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപന മേധാവി ഓൺലൈൻവഴി അംഗീകരിക്കണം (Approval).
 • ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വർഷത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ രസീത് തന്നെയാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപന മേധാവി പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
 • എല്ലാ രേഖകളുടെയും നിജസ്ഥിതി സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പുവരുത്തണം. മുൻ വർഷത്തെ പരീക്ഷഫലം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് (സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ശരിയാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം സ്ഥാപനമേധാവി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തണം.
 • വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സ്ഥാപനമേധാവി അപേക്ഷകളിൽ പരിശോധന നടത്തി അംഗീകരിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സ്ഥാപനമേധാവി ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും.
 • ഗവൺമെന്റ് /എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതതു സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
 • സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപന മേധാവി നേരിട്ട് ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വിലാസം :ഡയറക്ടർ, ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് നാലാംനില,വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം-33.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക , ശേഷം സ്കോളർഷിപ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം Renewal എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  •  Renewal button -ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. • Appication fill ചെയ്യുക.
 • ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഈ വർഷത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ രസീത് Upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • സ്കോളർഷിപ്പിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം View/Print application ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് എടുക്കുക.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ചുവടെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.
Download Affidavit


Government Official Notification Download Now


October Scholarship List

Link

District Merit Scholarship 2021 

Click Here

List Of Scholarship You Can Apply Before
October 30


Click Here

SBI Suraksha Scholarship 9 class to-degree

Click Here

kotak shiksha scholarship 1 to Degree class

Click Here

Suvarna Jubilee Scholarship 2021 

Click Here


0 comments: