2021, ഡിസംബർ 13, തിങ്കളാഴ്‌ച

എൽ.ഐ.സി സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പിന് 31 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

 

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള എൽ.ഐ.സി സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പിനായി (LIC Golden Jubilee Scholarship 2021) ഡിസംബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനാകും.

സർക്കാർ, സ്വകാര്യ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരാണ്. ടെക്നിക്കൽ, വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൽ.ഐ.സി സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ലഭ്യമാണ്.

റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പ്

2020-21 അധ്യയന വർഷം പത്താം ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ജയിച്ചവരായിരിക്കണം. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആവാനും പാടില്ല.ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കില്ല. കോഴ്സിന്റെ കാലാവധിക്കനുസരിച്ച് റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 20,000 രൂപയാണ് നൽകുക. ഇത് മൂന്ന് തവണകളിലായി ലഭിക്കും.

പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് 

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി രണ്ടു വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു. 2020-21 അധ്യയന വർഷം പത്താം ക്ലാസിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2 ലക്ഷത്തിൽ കവിയാനും പാടില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 10,000 രൂപ എന്നതായിരിക്കും.  മൂന്ന് തവണകളിലായി ലഭ്യമാക്കും.


0 comments: