2021, ഡിസംബർ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒന്നാംവർഷ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീമെൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് - Siemens Scholarship For First Year Engineering Students

 



ആമുഖം 

ഒന്നാംവർഷ സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീമെൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് 2021-22 അപേക്ഷിക്കാം.  ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ കോളേജുകളിലെ ഒന്നാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീമെൻസ് ലിമിറ്റഡ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.  സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടൊപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്പ്, മെക്കാട്രോണിക്‌സ്, സോഫ്റ്റ് സ്‌കിൽസ് ട്രെയിനിംഗ്, പ്രോജക്ടുകൾ, മെന്റർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയും സീമെൻസ് നൽകും.ഒന്നാം വർഷ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2022 ജനുവരി 10വരെ www.siemens.co.in/scholarship എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.  

സീമെൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 2021-22 - യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

സീമെൻസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം

1. അവർ താഴെ പറയുന്ന സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കണം:

  1. ഇലക്ട്രിക്കൽ
  2. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ
  3. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി
  4. മെക്കാനിക്കൽ/പ്രൊഡക്ഷൻ
  5. ഇലക്ട്രോണിക്സ്
  6. ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

2. അവർക്ക് 20 വയസ്സിന് താഴെയായിരിക്കണം

3. പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ അവർ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം

4. അവർ 12-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം

5 . വാർഷിക വരുമാനം INR 2 ലക്ഷത്തിൽ കൂടാത്ത കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം

സീമെൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം - ആനുകൂല്യങ്ങൾ

സ്കോളർഷിപ്പ് വർഷം തോറും വിതരണം ചെയ്യും, അതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി, ഹോസ്റ്റൽ, അധിക ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള അലവൻസുകൾ.
  • ട്യൂഷൻ ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് (വിദ്യാർത്ഥി മറ്റേതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസ് തിരികെ നൽകണം )
  • സീമെൻസിലെയും മറ്റ് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിലെയും ഇന്റേൺഷിപ്പുകളുള്ള സമഗ്ര വികസന പരിപാടികളും സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും  ബിരുദത്തിന്റെ നാല് വർഷത്തിലുടനീളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.
  • 50% സീറ്റുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു .


സീമെൻസ്  സ്കോളർഷിപ്പിന് കീഴിലുള്ള അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്: -

1.ആദ്യം, സീമെൻസ്സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.അതിനായി താഴെകാണുന്ന CLICK HERE ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

CLICK HERE

2.അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും



3.APPLY NOW   എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും




4.എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക 

5.നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക

6.ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

7.അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുക 

8.നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുക

9.നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാൻ PREVIEW  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

10.അതിനുശേഷം SUBMIT സമർപ്പിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.siemens.co.in/scholarship 


0 comments: