2022, ജനുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന വിഷയത്തിന് മാർക്ക് കൂടണോ ,എങ്കിൽ ഈ ഗൈഡ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക -Plus One Improvement Exam All Subject Important Points-പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രുവ്മെന്റ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2021 ഫോക്കസ് ഏരിയ അധിഷ്ഠിതമായി തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ  പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ സഹായി

ACCOUNTANCY 

ECNOMICS

COMPUTER SCIENCE (ENGLISH )

COMPUTER APPLICATION COMMERCE(ENGLISH)

COMPUTER APPLICATION(MALAYALAM)

SOCIOLOGY(MALAYALAM)

GEOGRAPHY

POLITICS

MATHS

BOTONY

CHEMISTRY 

Plus One All Subject Important Chapter Based Study Notes-Download

0 comments: