2022, ജൂലൈ 27, ബുധനാഴ്‌ച

ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് 2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം

സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലൂർ ഗവൺമെന്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടുവർഷ കാലാവധിയുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സിലേയ്ക്ക് 2022-23 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  www.polyadmission.org/gci എന്ന അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.  പൊതുവിഭാഗങ്ങൾക്ക് 100 രൂപയും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 50 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്.  ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : 0484 - 2950903, 2346560.

0 comments: