2022, ജൂലൈ 27, ബുധനാഴ്‌ച

ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

 

സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിൽ ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് (3 എണ്ണം, പ്രതിമാസം 25,000 രൂപ) നൽകുന്നത്. യു.ജി.സി/ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിഷ്‌കർഷിച്ച യോഗ്യതകളോടുകൂടിയ വ്യക്തികൾക്ക് ഗവേഷണ ഫെല്ലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25നു മുമ്പ് ലഭിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.keralabiodiversity.org.

0 comments: