2022, ഓഗസ്റ്റ് 16, ചൊവ്വാഴ്ച

ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം; അവസാന തീയതി ആ​ഗസ്റ്റ് 30; മികച്ച ശമ്പളം!

 

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, മന്ത്രാലയങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഔദ്യോ​ഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആ​ഗസ്റ്റ് 30 ആണ്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ് എസ് സിയുടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ ssc.nic.in. വഴി അപേക്ഷിക്കാം. 

ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

  • തസ്തിക - ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ)
  • തസ്തിക - ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)
  • തസ്തിക - ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ)
  • തസ്തിക - ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിം​ഗ് ആന്റ് കോൺട്രാക്റ്റ്സ്)

പേ സ്കെയിൽ 

35400 - 112400 ലെവൽ 6

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിം​ഗ് എന്നിവയിലൂടെ പരീക്ഷ ഫീസടക്കാം. ജനറൽ, ഒബിസി, ഇഡബ്ലിയുഎസ് എന്നീ വിഭാ​ഗത്തിലുള്ളവർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. എസ് സി, എസ് ടി വിഭാ​ഗത്തിന് ഫീസില്ല. എസ് സ് സി യുടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച തീയതി ആ​ഗസ്റ്റ് 12. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 2. ഓൺലൈനായി  അപേക്ഷ ഫീസടക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 3. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താനുള്ള തീയതി സെപ്റ്റംബർ 4. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ തീയതി (പേപ്പർ 1) - നവംബർ. പേപ്പര്‌ 2 പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 


0 comments: