2021, ഒക്‌ടോബർ 24, ഞായറാഴ്‌ച

Aspire Scholarship 2021-22 DCE(ASPR) -PG,MPHIL,PhD Students-Apply Now : Fresh / Renewal -കേരളത്തിലെ രണ്ടാംവർഷ ബിരുദാനന്തരബിരുദ, എംഫിൽ,പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ്

                             

ആമുഖം

കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വകലാശാലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് /എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെയും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെയും (കേരള,എംജി,ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി,മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി,സെൻട്രൽ , കുഫോസ്, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ) സയൻസ്,സോഷ്യൽ സയൻസ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, രണ്ടാംവർഷ ബിരുദാനന്തരബിരുദ, എംഫിൽ,പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ്. 2021-22 അധ്യയനവർഷത്തെ ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ആവശ്യം ഉള്ളത് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യതകൾ വിശദമായി താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

യോഗ്യതകൾ
 • അപേക്ഷകർ 2021-22 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇവയിലേതെങ്കിലും രണ്ടാം വർഷം ബിരുദാനന്തരബിരുദം, എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം.
 • ഒന്നാം വർഷം കുറഞ്ഞത് 75 ശതമാനം ഹാജർനില ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • അടിസ്ഥാന കോഴ്സിന് (ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം )55 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ
 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മാസവും എംഫിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ട് മാസവും പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാല് മാസമാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിനുള്ള സമയപരിധി.
 • പ്രോജക്ട്/ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ആതിഥേയ സ്ഥാപനങ്ങളായി ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള JNU, IIT, IIM, IISc, CEFL തുടങ്ങിയവയോ സംസ്ഥാനത്തിലെ NAAC 'A' ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആണ്.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട്, കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സ്കോളർഷിപ്പ് സൈറ്റിൽ നിർദിഷ്ട മാതൃകയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 •  പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്( ഗൈഡിനൊപ്പം ആതിഥേയ സ്ഥാപനമേധാവിയും മേലൊപ്പ് വച്ചത്) ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • നിലവിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NOC) വാങ്ങിയിരിക്കണം.
 •  പ്രോജക്ട് /ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ (host institution )റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുമതിപത്രം(consent letter),സ്ഥാപനത്തിന്റെ facility certificate എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർക്ക് ഐഎഫ്എസ് സി കോഡ് ഉള്ള നാഷണലൈസ്ഡ്/ ഷെഡ്യൂൾഡ്/ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ലൈവ് ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
 •  ആധാർ നമ്പർ /ആധാർ എന്റോൾമെന്റ് നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.
 •  ഗവേഷണ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പേജിൽ കവിയാത്ത ഗവേഷണ സംഗ്രഹം (synopsis) (ക്രമനം 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രോജക്ട്/ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു പൂർത്തിയായിരിക്കണം.
 •  സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിദഗ്ധരടങ്ങിയ പാനൽ പരിശോധിച്ച് അർഹരായവരുടെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വെബ്സൈറ്റിൽ (www.dcesholarship.kerala.gov.in) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അർഹരായവരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇ-മെയിലിലൂടെയും എസ്എംഎസിലൂടെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. മാതൃസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ആതിഥേയ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നാം ഗഡു അർഹരായവർക്ക് ബാങ്ക് വഴി അനുവദിക്കും.
 •  സ്കോളർഷിപ്പിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആതിഥേയ സ്ഥാപനത്തിൽ (host institution ) പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രോജക്ട്/ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന തുക ബാങ്ക് പലിശ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 •  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് /ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പ് സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 •  യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും മേലധികാരികൾ സ്കോളർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലെ വകുപ്പുകളെ യഥാസമയം അറിയിക്കേണ്ടതും സാങ്കേതികസഹായം നൽകേണ്ടതുമാണ്.
സ്കോളർഷിപ്പ് തുക
 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദം( 1 മാസം),എംഫിൽ( 2 മാസം), പിഎച്ച്ഡി (4 മാസം) കേരളത്തിനകത്ത് 8000/- രൂപയും കേരളത്തിനുപുറത്ത് 10,000 /-രൂപയും പ്രതിമാസം സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായി നൽകുന്നത്.
 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഗഡുക്കളായി തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യ ഗഡു ആതിഥേയ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് അവസാന ഗഡു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നു മുറയ്ക്കും അനുവദിക്കും.
സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
 • അപേക്ഷകരുടെ പാസ്പോർട്ട്  സൈസ് ഫോട്ടോ പതിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട് 
 • യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരി പകർപ്പ് 
 • എസ്എസ്എൽസി ഒന്നാംപേജ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 • പ്രോജക്ട് /ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അനുമതിപത്രം ( consent letter from Guide ).
 • അപേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിനും ഒന്നാം പേജിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് (പേര്,അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് കോഡ്,ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ).
 • ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് (PG, Mphil, Ph. D) ആ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ആസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
സ്ഥാപന മേധാവി (പ്രിൻസിപ്പാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ) കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
 • Students online registration-ൽ( details of present ഇന്സ്ടിട്യൂഷൻ and course)ൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന course type ഉം course ഉം സ്ഥാപനമേധാവികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും Cousre(eg: PG, M Phil,Ph.D) വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ institution login -ൽ പ്രവേശിച്ച് സ്ഥാപനമേധാവികൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
 •  വിദ്യാർത്ഥി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ടും ഓൺലൈൻവഴി സ്ഥാപനമേധാവിയോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരിശോധിക്കുകയും (Verfication) ഓൺലൈൻ വഴി അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് (Approval).
 •  വെബ്സൈറ്റിലെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൻ മേൽ സ്ഥാപനമേധാവികൾ കാലതാമസം വരുത്താതെ വെരിഫിക്കേഷനും അപ്പ്രൂവലും നടത്തേണ്ടതാണ്.
 •  എല്ലാ രേഖകളുടെയും നിജസ്ഥിതി അസ്സലുമായി ഒത്തുനോക്കി സ്ഥാപനമേധാവി (പ്രിൻസിപ്പാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വകുപ്പ് മേധാവി) ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
 •  ഭാഗം-3 അനുസരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ രേഖകൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് സ്ഥാപനമേധാവി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
 •  അപേക്ഷകൾ നൽകി വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പ്രൂവൽ നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 75 % ഹാജർനില ഉണ്ടെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 •  അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോജക്ട്/ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വിടുതൽ നൽകേണ്ടതാണ്.
 •  അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപനമേധാവികൾ സമയബന്ധിതമായി വെരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ ചെയ്യാത്ത മൂലം അർഹതയുള്ളവർക്ക് ടി സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണമായും സ്ഥാപന മേധാവികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി • www.dcescholarship.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ Aspire (ASPR) എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


 • Apply online -ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി കിട്ടിയ ശേഷം അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.പ്രോജക്ട് / ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ രജിസ്ട്രേഷനായി കഴിഞ്ഞു.
 • തുടർന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈഡ് വീഡിയോ ആക്ടീവ് ആകും ശേഷം (ASPR) ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് വിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ആസ്പയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർത്തിയായി.
 • അല്ലെങ്കിൽ online registration - ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു submit ചെയ്യുക.
 • ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷ നൽകിയതിനുശേഷം View/Print Application ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിരിക്കണം.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഭാഗം-3 ൽ പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മാതൃ സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • വിദ്യാർത്ഥി സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളും രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ടും ഓൺലൈൻ വഴി സ്ഥാപനമേധാവിയോ ( പ്രിൻസിപ്പലോ/നോഡൽ ഓഫീസറോ/ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വകുപ്പ് മേധാവികളോ )അദ്ദേഹം ചുമതലപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരിശോധിക്കേണ്ടതും (verification )സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപന മേധാവി ( പ്രിൻസിപ്പൽ/ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വകുപ്പ് മേധാവികൾ ) ഓൺലൈൻ വഴി അംഗീകരിക്കുകയും വേണം (Approval).
 • ഓൺലൈൻ വഴി അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി അതാത് സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇവ വിധേയമാക്കുന്നതാണ്.

October Scholarship List

Link

District Merit Scholarship 2021 

Click Here

List Of Scholarship You Can Apply Before
October 30


Click Here

SBI Suraksha Scholarship 9 class to-degree

Click Here

kotak shiksha scholarship 1 to Degree class

Click Here

Suvarna Jubilee Scholarship 2021 

Click Here

0 comments: